POMOSCHIKOV Igor   
Birthday :    
Residence :  
Comment :  
Team :